Je werkt als ondernemer keihard en schuwt vaak ook de risico’s niet.  De voldoening die je krijgt van je product of dienst en je klanten geven een aanzet tot verdere groei. Toch mag er wellicht nog meer focus op de ‘financial essentials’ binnen je bedrijf.   Financieel ondernemerschap omvat o.a. volgende tips

Zorg dat je business model duidelijk is voor iedereen die betrokken is bij je bedrijf waaronder ook je financiers.  Zet het op papier en sta zelf voldoende stil bij het  ‘future proof’ zijn ervan. Documenteer het en stel het in vraag, toets deze ook in gesprekken binnen je netwerk.    Koppel hier ook je interne organogram aan met  functie- en competentie-analyses.

Hoewel de horizon op langere termijn belangrijk is moet je goed inschatten waar je uitkomt op het einde van de periode, vaak het boekjaar.  De neergelegde jaarrekening bevat essentiële info naar externe belanghebbenden.    Gebruik de toelichting en eventueel het verslag van de Raad van Bestuur  om die info verder te verrijken.

Kerncijfers ken je uit je hoofd: schuldgraad, cash flow, omzet(evolutie), brutomarge, gecorrigeerde solvabiliteit, personeelsverloop en absenteïsme,… En uiteraard focus op de evolutie, plotse veranderingen, ‘what if’ scenario’s..

Tussentijdse (management)rapporteringen beperken zich te vaak tot de resultatenrekening met te weinig aandacht voor je (toekomstige) cashevolutie. Vooral voor groeiende ondernemingen geldt ‘Cash is King’. Zorg dat je wekelijks een goed beeld hebt van de evolutie van je cashpositie voor de komende 4 weken en bespreek dit  maandelijks met je accountant of adviseur.

Een bedrijf kan in moeilijkheden geraken door een slecht beheer van de voorraden en het werkkapitaal.  Hoeveel bedraagt dit in jouw bedrijf als % van het balanstotaal, in relatie tot je omzet  en wat zijn je dagen klanten- en leverancierskrediet?   Beheersing van je werkkapitaal is belangrijk voor je cashpositie op korte termijn maar ook voor je imago als onderneming. Besef dat je leveranciers  belangrijke financiers zijn van je onderneming.

Bij project gedreven bedrijven is een grondige cijfermatige beheersing van de werken in uitvoering en een adequaat systeem van voor- en nacalculaties vaak belangrijker dan de boekhoudkundige resultatenrekening.  Zorg voor een transparante koppeling binnen je bedrijf door de projectleiders met je finance afdeling.

Bij de analyse van het exploitatieresultaat kun je best ook de ‘immo’ apart zien.  Bekijk je bedrijfseconomische rendabiliteit los van je bedrijfspatrimonium.

Omzetgroei versus volumegroei. Segmenteer je omzetgroei in je rapportering: nieuwe projecten (impact op marge), idem dito voor nieuwe klanten,  nieuwe producten (kan meer tijd nemen dan voorzien).  Maak het groeiscenario transparant en simuleer de verschillende scenario’s.

Evenwicht tussen ambitieuze maar gezonde groei en schuldgraad en cash buffer bouw je op door voldoende vrije cash-flow uit je exploitatie  en een goede relatie met je bankier die in je verhaal gelooft, ondersteund door cijfers.

Wees voldoende alert voor waarde-creatie  in je onderneming en de parameters die dit beïnvloeden. Doe af en toe de oefening, laat je hierbij begeleiden.  De mate van waarde-creatie staat recht evenredig met de ‘appetijt’ van kredietverstrekkers voor je onderneming.

Zorg voor een accurate maar vooral ook tijdige rapportering los van de boekhoudkundige rapporten (vaak enkel na de btw aangifte).   Er is geen enkel excuus om binnen de paar weken na maandafsluiting geen zicht te hebben op je cash flow.  Voorraadopnames en waardering van de werken in uitvoering kunnen dit wel bemoeilijken maar toch..  En als het geen cash out is gaat het niet om de laatste eurocent

Sta stil bij de motivatie en competentie van je medewerkers.   Ik las ooit:  “ Zorg dat je  alleen de goede mensen op de bus hebt en de beste ook de beste plaatsen krijgen op de voorbank, mee turend door een cleane voorruit.  Een bocht zien aankomen en op het juiste moment gas geven onderscheidt je als onderneming.

Helder Business Model

Waardecreatie

Accurate Rapportering met Forecast

Cash is King

Competenties van je Key Medewerkers

Doe beroep op Expertise