Skip to main content

DISCLAIMER

Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Verkoopsvoorwaarden en de Privacy Verklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Resolvus, als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

WIE ZIJN WIJ?

De website www.resolvus.be is een initiatief van:

Resolvus BV
Jean-Baptiste de Ghellincklaan 2
9051 Sint-Denijs-Westrem
BE0712584368
E-mail: info@resolvus.be
Telefoon: 09/395.18.50.

Contacteer ons gerust indien je verdere vragen of opmerkingen heeft; wij beloven je een spoedig antwoord!

ONZE WEBSITE

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van de BV RESOLVUS (hierna de “Dienstverlener”) en de klant (hierna de “Opdrachtgever”). Andersluidende (factuur)voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet bindend zou zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. Dergelijke nietige of niet bindende bepaling dient te worden omgezet in een geldige bepaling met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of niet bindende bepaling.

2. Prijs & levering

Offertes zijn geldig gedurende 8 dagen vanaf hun datum. Offertes zijn steeds vrijblijvend voor de Dienstverlener. Slechts na ontvangst van akkoord van de Opdrachtgever en daaropvolgende bevestiging door de Dienstverlener ontstaat de overeenkomst tussen partijen. Vermelding van prijzen is steeds onder voorbehoud van prijsaanpassingen op grond van prijswijzigingen van leveranciers.

Prijzen kunnen jaarlijks door de Dienstverlener worden geïndexeerd (consumptieprijsindex). Meegedeelde leverings- en opstarttermijnen zijn steeds indicatef en binden de Dienstverlener niet.

3. Betalingen

Tenzij anders bepaald, dienen betalingen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.
De Opdrachtgever dient de factuur onmiddellijk op haar juistheid te controleren. Eén week na factuurdatum wordt de factuur, behoudens tijdig gemotiveerd protest, geacht te zijn aanvaard.
De Opdrachtgever heeft geen recht op toepassing van schuldvergelijking of andere verrekening.
Na het verstrijken van de vervaldag is de Opdrachtgever van rechtswege de wettelijke nalatigheidsinterest zoals voorzien in de Wet nalatigheid betalingsachterstand van 02.08.2002 verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van 250,00€ per openstaande factuur.
De Dienstverlener is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de dienstlevering de betaling van de opdrachtgever te vragen op grond van een pro forma factuur, hetzij voorafgaand de uitvoering van de dienstverlening de betaling van een voorschot te vragen.
Bij niet betaling van enige factuur op haar vervaldatum zijn van rechtswaege alle bedragen krachtens andere facturen verschuldigd en opeisbaar.

4. Niet conforme levering / gebreken

Indien de opdrachtgever meent dat de dienstverlening niet conform de overeenkomst zou zijn of gebreken zou vertonen, dient de Opdrachtgever de Dienstverlener hiervan binnen de 10 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven in kennis te stellen. Gebreken waarvan de Opdrachtgever aantoont dat deze niet binnen de 10 dagen na de levering redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, dienen uiterlijk 10 dagen nadat zij zijn ontdekt per aangetekend schrijven aan de Dienstverlener te worden mee gedeeld. Na het verstrijken van deze termijn vervalt ieder recht van de Opdrachtgever m.b.t. de betreffende niet-conformiteit of het betreffend gebrek.

5. Overmacht

De Dienstverlener is gerechtigd de uitvoering van de verbintenissen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien zij op grond van overmacht haar verbintenissen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Onder overmacht wordt begrepen de omstandigheden die door de Dienstverlener redelijkerwijs niet kunnen worden beïnvloed, waaronder niet tijdige leveringen van derden.

6. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van de directe schade en tot de factuurwaarde van de geleverde diensten waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.

7. Geschillen en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op de contractuele relatie tussen partijen en elk geschil dat hieruit zou voortkomen. De rechtbanken van het arrondissement Gent zijn exclusief bevoegd voor de beslechting van geschillen voortkomende uit de contractuele relatie tussen partijen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.
Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Resolvus en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.
Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Resolvus hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Voor elke bestelling is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimumgegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy Statement te consulteren via onze website.

ALGEMENE BEPALINGEN

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Resolvus, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.